Quy đổi giá vàng Thế giới qua Việt Nam và từ Oucer qua Lượng

Quy đổi giá vàng thế giới theo VND

Cách quy đổi giá vàng Thế giới sang giá vàng Việt Nam

Troy Ounce là một đơn vị đo khối lượng theo hệ thống đo lường Mỹ. Tại Việt Nam thường dùng tiêu chuẩn này để quy đổi từ giá vàng thế giới sang giá vàng Việt Nam.

1 troy ounce = 31,1034768 grams vàng

1 lượng vàng = 37,5 grams vàng

Cách quy đổi giá vàng thế giới sang giá vàng Việt Nam

1 lượng vàng = 37,5 : 31,1034768 = 1,205652996 Troy Ounce

=> 1 lượng vàng = 1,205652996 x (Giá vàng thế giới) x tỷ giá USD/VND

Ví dụ: Ngày 23/08/2008, giá vàng thế giới là 823,05 USD/ounce tỷ giá USD/VND là 16.700. Hãy tính 1 lượng bằng bao nhiêu tiền?

1 lượng vàng = 1,205652996 x 823,05 x 16.700 = 16.571.622,06257526 đồng (16 triệu rưỡi…)

Tương tự:

1 lượng vàng = 10 chỉ vàng

1 chỉ vàng = 1,205652996 : 10 = 0,1205652996 Troy Ounce

Ví dụ: Giá vàng thế giới = 743 USD/ounce. Tỷ giá USD/VND = 16.650. Tính một chỉ bằng bao nhiêu tiền?

1 chỉ vàng = 0,1205652996 x 743 x 16.650 = 1.491.507,29308662 đồng (1 triệu 491 nghìn…)

Nếu sau khi bạn xem bài viết này rồi tính toán lại giá vàng thế giới hôm nay mà bạn thấy không khớp với trên ti vi, báo đài… thì cũng đừng ngạc nhiên nhé? Vì sao? Trước hết hãy xem ví dụ này đã ^^

Ví dụ: Cũng bài tập trên nhưng ta tính 1 lượng vàng = 14.915.072,9308662 đồng. Tuy nhiên giá bán 1 lượng vàng SJC trong ngày hôm đó là 16.680.000 đồng. Vậy chênh lệch là bao nhiêu?

Mức chênh lệch = 16.680.000 – 14.915.072,9308662 = 1.764.927 đồng

Tại sao lại có mức chênh lệch?

Giá vàng trong nước cao hơn giá vàng TG vì tỷ giá USD/VND ở Việt Nam có 2 loại là tỷ giá do nhà nước quy định và tỷ giá của thị trường tự do (chợ đen). Ngoài ra giá vàng VN còn chịu nhiều yếu tố gây nên chênh lệch giá như thuế nhập khẩu, loại vàng nhập khẩu, nhu cầu, tâm lý người tiêu dùng…